Splošni pogoji in določila

1. Splošno

Ti splošni pogoji poslovanja (»AGB«) veljajo za vse pogodbe o prodaji in dobavi, ki so jih stranke – porabniki v smislu zakona o varstvu potrošnikov (Konsumentenschutzgesetz – KSchG), sklenili z nami, družbo MY PELLETS HANDELS GmbH, A-8552 Eibiswald, Hoermsdorf 190 (»mi«). Potrošniki so v smislu zakona o varstvu potrošnikov osebe, za katere sklenjeni posel ne prispeva k obratovanju enega od podjetij, ki jih vodijo.

Upravljavec spletne trgovine

My Pellets Handels GmbH
A-8552 Hörmsdorf 190

T: +43 3466 42704
E-pošta: premium@mypellets.at
Splet: www.mypellets.at

Registracijska številka podjetja: : FN 390472z

Poslovni register: ZRS Gradec

Identifikacijska številka za DDV: : ATU67640635
Direktor: Matthias Kroell

2. Bistvene značilnosti blaga

2.1. Lesne pelete, zlasti pod blagovno znamko »MY PREMIUM PELLETS«, ponujamo v skladu s certifikatom ENplus AT312 (izpolnjuje standard EN ISO 17225-2) tako v razsutem stanju kot v vrečah.

2.2. Napotek: lesne pelete je ob upoštevanju proizvajalčevih navodil in v skladu z zakonskimi določili dovoljeno uporabljati le v odobrenih primernih kuriščih. Lesne pelete je treba hraniti na suhem. Skladiščni prostori morajo biti prezračevani. Pri polnjenju skladiščnega prostora s pomočjo transportnega vozila dolžina cevi ne sme prekoračiti 30 m.

3. Ime podjetja, podatki za stik

MY PELLETS HANDELS GMBH-AUT 8552 EIBISWALD HOERMSDORF 190 – FBN 390472z LG f. ZRS Graz – Tel.: -43 3466 42704 – premium@mypellets.at

4. Cene

4.1. Veljajo cene na mersko enoto (pri peletih v razsutem stanju: na kilogram oz. tono; pri lesnih peletih v vrečah: na dobavno enoto), s katerimi je stranka seznanjena pred sklenitvijo pogodbe. Objavljene cene so bruto cene z vključenim prometnim davkom. Stranki lahko za stroške polnjenja zaračunamo pavšal za polnjenje na polnilno mesto oz. za eno polnjenje ter nastale prevozne ter dostavne stroške in stroške za odpremo, z njihovo višino bo stranka seznanjena pred sklenitvijo pogodbe.

5. Plačilni in dobavni pogoji ter pogoji storitev

5.1. Blago je dobavljeno na dogovorjeni naslov dobave.

5.2. Pri dobavi lesnih peletov v razsutem stanju je treba merodajne količine za obračun določiti z umerjenim sistemom tehtanja, ki je nameščen na transportno vozilo.

5.3. Stranka jamči za predpisano in pravilno stanje skladiščnega prostora oz. rezervoarja za shranjevanje oz. druge polnilne opreme, v katero oz. s katero polnimo dobavljene lesne pelete, ter za pravilnost navedb o zmogljivosti.

5.4. Dobavljeno blago ostane v naši lasti do celotnega poplačila kupnine, vključno z dogovorjenimi prevoznimi in dostavnimi stroški ter stroški za odpremo. Če se dobavljeno blago premeša s strankino lastnino, npr. v rezervoarju, bo nastali mešani izdelek do popolnega poplačila kupnine solastnina tako nas kot stranke v razmerju obojestranskega deleža vrednosti.

5.5. Če ni dogovorjeno drugače, smo zavezani stranki omogočiti, da brez nepotrebnega odlašanja blago prevzame sama, v vsakem primeru pa ne pozneje kot 30 dni po sklenitvi pogodbe, oziroma, če je bil sklenjen dogovor o dostavi blaga, ga v tem roku dostavimo stranki. Če stranka blaga, pripravljenega ali dobavljenega v skladu z dogovorom, ne sprejme, imamo pravico za povračilo stroškov, nastalih zaradi strankine zamude pri prevzemu, še posebej za dodatne stroške polnjenja, shranjevanja in transporta. Dobava načeloma opravi do roba pločnika ali do prvih vrat, ki jih je mogoče zapreti.

5.6. Naročila prek spleta je treba plačati takoj prek načinov plačila, ki jih nudi skupina ERSTEBANK.

6. Pravica odstopa od pogodbe v skladu z avstrijskim zakonom o daljinskih in izvoznih poslih (Fern‐ und Auswärtsgeschäfte‐Gesetz (FAGG))

Če je stranka sklenila pogodbo na daljavo oz. izven naših poslovnih prostorov, ima pod naslednjimi pogoji in predpostavkami na voljo pravico do odstopa od pogodbe:

6.1. Stranka nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah o blagu, ki je bilo po dobavi in zaradi svojih lastnosti neločljivo pomešano z drugim blagom.

6.2. Sicer imajo stranke pravico odstopiti od pogodb brez navedbe razlogov. Rok za odstop od pogodbe je 14 dni in začne teči

6.2.1. z dnevom, ko postane stranka ali tretja oseba, ki jo je imenovala stranka in ne deluje kot prevoznik, lastnik blaga;

6.2.2. če je stranka v okviru enotnega naročila naročila več izdelkov, ki so bili dobavljeni ločeno, z dnem, ko je stranka ali tretja oseba, ki jo je imenovala stranka in ne deluje kot prevoznik, prvič prevzela blago;

6.2.3. ob dobavi blaga v več delnih pošiljkah z dnem, ko postane stranka ali tretja oseba, ki jo je imenovala stranka in ne deluje kot prevoznik, lastnik prve delne pošiljke;

6.2.4. pri pogodbah o rednih dobavah blaga v točno določenem časovnem obdobju z dnem, ko je postala stranka ali tretja oseba, ki jo je imenovala stranka in ne deluje kot prevoznik, lastnik blaga.

6.3. Da bi uveljavila pravico do odstopa, nam (glejte podatke o stiku, zgoraj pod točko 3) mora stranka sporočiti svojo odločitev o odstopu od te pogodbe z jasno obrazložitvijo (npr. po pošti poslano pismo ali e-pošta). Rok za odstop je izpolnjen, če je bila izjava o odstopu poslana v zakonskem roku.

6.4. V primeru odstopa moramo stranki nemudoma in najpozneje v 14 dneh od dneva, ko smo prejeli sporočila o odstopu od pogodbe, vrniti vsa plačila, ki smo jih prejeli od nje, vključno s stroški dostave. Za vračilo plačila bomo uporabili enako plačilno sredstvo, kot ga je uporabila stranka ob prvi transakciji, razen če je bilo izrecno dogovorjeno drugače; nikoli pa stranki ne bomo zaračunali stroškov vračila plačila. V primeru, da stranka vrne pošiljko, lahko zadržimo vračilo plačila, dokler vrnjenega blaga ne prejmemo, oziroma dokler stranka ne pošlje dokazila o vračilu blaga, odvisno od tega, kaj nastopi prej.

6.5. Pelete v razsutem stanju bomo v primeru odstopa od pogodbe prevzeli sami. Sicer pa nam mora stranka v primeru odstopa od pogodbe blago poslati ali predati takoj, oziroma najpozneje v 14 dneh od dneva, ko nas je obvestila o odstopu te pogodbe. Rok je izpolnjen, če je bilo blago poslano pred potekom 14-dnevnega roka.

6.6. Stranka mora plačati neposredne stroške vračila blaga. Ocenjeno je, da znašajo stroški vračila pri lesnih peletih v vrečah okoli 200,00 evrov na dobavno enoto, pri lesnih peletih v razsutem stanju pa okoli 800,00 evrov.

6.7. Vzorec obrazca izjave o odstopu od pogodbe vam je na razpolago tu.

7. Garancija / reklamacija

7.1. Velja zakonsko jamstvo. V primeru gospodarno nerazumne izboljšave se dogovori nadomestno izpolnitev z zamenjavo. V primeru zavrnitve sprejema velja točka 5.

7.2. Ne glede na točko 7.1. teh določil lahko stranka načeloma po svoji izbiri zahteva znižanje stroškov vračila (zmanjšanje), ali razveljavitev pogodbe (odstop od pogodbe). Pri manjših pogodbenih odstopanjih, še posebej pri zgolj manjših pomanjkljivostih, stranka nima pravice do odstopa od pogodbe.

7.3. Očitne pomanjkljivosti je treba na ustrezni dobavnici zabeležiti takoj ob prevzemu in jih sporočiti po e-pošti podjetju MY PELLETS HANDELS GmbH.

7.4. Poznejše reklamacije so izključene.

7.5. Ne jamčimo za garancije v pravnem smislu.

7.6. Ob sprejemu oz. zamenjavi reklamiranega blaga lahko sprejmemo le blago v originalni embalaži.

8. Pravo, ki se uporablja

Za to pogodbo velja izključno avstrijsko pravo, vendar le v mejah, ki jih določajo obvezna določila prava države, v kateri ima stranka stalno bivališče. S tem so izključena kolizijska pravila mednarodnega zasebnega prava in prodajnega prava ZN (CISG).

9. Varstvo osebnih podatkov

Stranka se za namene knjigovodstva in evidence strank strinja z uporabo in shranjevanjem podatkov o strankah, ki so navedeni v pogodbi. Podatki se uporabljajo za izpolnjevanje zakonskih predpisov in za izvajanje plačilnega prometa. Podatkov o stranki ne posredujemo tretjim osebam, razen če je to nujno potrebno za namene izpolnjevanja pogodbe. Več podrobnosti glede izjave o varstvu osebnih podatkov najdete na spletni strani: https://www.mypellets.at/datenschutzerklaerung/

Stanje: julij 2020